MARKA ARAŞTIRMASI


Marka araştırması, marka tescil sürecinin ilk ve en önemli aşamasıdır. Ekibimiz başvurudan önce, markanızın başvuru yapılmak istenen sınıflarda tescile uygunluğunu detaylı bir şekilde inceler. Bu inceleme; başvurusu yapılacak olan markanın, başvurunun yapılacağı sınıf ya da sınıflarda bulunan diğer tescilli markalarla karşılaştırılması ve sorgulanması işlemidir.

 

Ön araştırması olumlu olan markalar tescil başvurusu için hazır durumdadır. Eğer marka tescile müsait değilse, danışmanlarımız size farklı isimler üzerinde öneride bulunarak yeni bir araştırma yapmayı önerir. Alternatif marka isimleri karşılıklı fikir alışverişi yapılarak belirlenir. 
 

MARKA TESCİL BAŞVURUSU


Ekibimiz detaylı bir ön araştırmadan sonra marka başvurunuzu TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU çevrimiçi sistemini kullanarak ONLINE gerçekleştirir. Marka başvurusu Türkpatent nezdinde gün, saat ve dakika itibariyle koruma altına alınır.

 

KİMLER MARKA BAŞVURUSU YAPABİLİR ?


Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde marka başvuru hakkına sahip kişiler,

Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler karşılıklılık ilkesi gözetilerek,

 

Türkiye'de marka başvurusu yapabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR :


Başvuru Şahıs Adına Yapılacaksa;

  • Vekaletname ( noter tasdiki gerekmez )

  • T.C. Kimlik No 

  • Logo Örneği (varsa)

       

Başvuru Firma Adına Yapılacaksa;

  • Vekaletname ( noter tasdiki gerekmez )

  • Vergi Numarası

  • Logo Örneği (varsa)

MARKA YAYIMINA İTİRAZ


Daha önceden tescil ettiğimiz veya tescil başvurusunda bulunduğumuz markaların, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU resmi marka bülteninde yayımlanan markalarla olan benzerliğini tespit etmek suretiyle; başvurusu yapılan ilgili marka veya markalara karşı hazırladığımız İTİRAZ DOSYASINI Türkpatent'e sunma hizmetimizdir. Bu aşamada tüm süreç uzmanlarımız tarafından dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm işlemler ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

İTİRAZA KARŞI GÖRÜŞ


Başvurusunu yaptığımız markaya, RESMİ MARKA BÜLTENİ'nde yayımlandıktan sonra itiraz edilmesi durumunda kapsamlı bir İTİRAZA KARŞI GÖRÜŞ dosyası hazırlama hizmetimizdir. Bu aşamada önemli olan tüm deliller ve gerekçeler dahil olacak şekilde yapılan itiraza karşı markayı başarılı bir şekilde savunabilmektir. Başvurusunu yaptığımız markaya itiraz gelmesi durumunda, marka uzmanlarımız tarafından kapsamlı bir İTİRAZA KARŞI GÖRÜŞ dosyası hazırlanır ve TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU'na sunulur. Devamında tüm süreç ekibimiz tarafından titizlikle takip edilir ve sonuçlandırlır.

LOGO TESCİLİ


LOGO TESCİLİ de marka tescili kadar önem arzeden bir konudur. Logonuz markanız ile beraber aynı başvuruda tescil edilebileceği gibi, marka tescili yapıldıktan daha sonra veya marka tescilinden bağımsız tek başına da tescil edilebilir. Marka başvurusunda gerekli olan ve bir markanın tescil edilmesini uygun kılan tüm ayırt edici unsurlar logo tescili için de geçerlidir. 

Logo Tesciline sahip olmak tüketiciler nezdinde güvenilir bir imaj oluşturmak, mal veya hizmetlerinizi ayırt edebilmek ve korumak imkanı sağlar. Ayrıca kurumsal ve akılda kalıcı bir kimlik oluşturmanın en temel ve önemli adımıdır.

COM.TR İÇİN MARKA BAŞVURUSU


Com.tr alan adı; kurumsal kimliği işaret eden prestijli bir alan adı uzantısıdır. Aynı zamanda Türkiye'de faaliyet gösterildiğinin bir ifadesidir ve değerlidir. Daha önceleri com.tr alan adına sahip olabilmek için limited şirket olma zorunluluğu varken, günümüzde artık şahıs firmaları ve hatta şahıslar bile com.tr uzantısına sahip olabilmektedir.

Com.tr uzantılı alan adını alabilmek için marka tescili gerekmektedir ancak; sadece MARKA TESCİL BAŞVURUSU'nu yapmış olmak, alan adını almak için başvurmanıza yeterlidir. Com.tr için başvuru sırasında, markanın tescil edilmiş olması ya da marka tescil belgesinin sunulması şart değildir. Marka tescil başvurusunu yapmış olduğunuzu gösteren BAŞVURU FORMUNU sunmak yeterli olmaktadır.

ONLINE başvuru fırsatı ile ekibimiz hızlı bir şekilde marka tescil başvuru formunu size iletmekte ve ihtiyacınız olan com.tr uzantılı alan adını bir an önce tescil ettirme fırsatını sunmaktadır.

MARKA YENİLEME

Markalar başvuru tarihinden başlamak üzere 10 yıl için tescil edilirler. Bu sürenin sonunda marka ile ilgili haklara sahip olmaya devam edebilmek için marka tescilinin yenilenmesi gerekir. 10 yıllık tescil süresi bitmeden altı ay önce marka yenileme başvurusu TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU'na yapılarak markanın koruma süresi yenilenir.

Online işlem fırsatı ile MARKA YENİLEME başvurunuz hızlıca gerçekleşir. Koruma süresi sona eren markanın yenilenmemesi halinde, marka ile ilgili sahip olunan tüm haklar kaybedilir.

MARKA DEVİR İŞLEMLERİ

Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir. 

 

Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak, devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren yeni bir marka tescil belgesi düzenlenir.

Ekibimiz, marka devir sözleşmesinİ taslak olarak hazırlamakta ve noterde devir işlemi aşamalarına danışmanlık etmektedir. Devir işlemlerinin yeni hak sahibi adına TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU siciline kayıt edilmesi için gerekli tüm başvurular ve takip süreci uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

ÜNVAN/ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Markanın tescil edilmesinden sonraki bir tarihte ÜNVAN veya ADRES değişikliği olması durumunda, yeni ünvan/adres bilgilerini TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU'na sunmak gereklidir. Türkpatent'e ünvan/adres değişikliği için yapılan başvuruyla birlikte, hak sahibinin bilgilerinin güncellenmesi ve doğrulanması sağlanır. Online başvuru sayesinde ünvan/adres değişiklikleriniz hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

MARKA İZLEME

Bir markanın tescil edilmesi onun tam olarak korunması için yeterli değildir. MARKA İZLEME hizmetimiz, tescilli markanız ile aynı ya da benzer olan bir başvurunun tescilini engellemek için EN GÜÇLÜ yöntemdir.

Bu hizmet, Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruları yapılan ve Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilen markaların, koruma altındaki markaya benzer olup olmadığının ekibimiz tarafından takibinin yapılması ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka başvuruların tespit edilerek müşterilerimize rapor edilmesi şeklindedir.

Marka izleme sistemi sayesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından her ay düzenli olarak iki adet yayımlanan ve ortalama 15000 marka başvurusunun ilan edildiği Resmi Marka Bülteni incelenerek, markanıza aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olmaktadır. 

 

Tespit sonrası itiraz isteği ve talebi tescilli marka sahibi’ne bağlıdır. Hak sahibi'nin istemesi durumunda gerekli İTİRAZ DOSYASI özenli ve kapsamlı bir şekilde oluşturularak Türkpatent'e sunulur. Bu aşamada tüm süreç uzmanlarımız tarafından dikkatle takip edilir ve gerekli tüm işlemler ekibimiz tarafından yapılır.

FİRMA / ŞAHIS İSİM TESCİLİ


Ticaret ünvanının veya firma ya da şahıs adının ticaret sicilinde kayıt edilmesi, aynı zamanada MARKA KORUMASI altına alındığı anlamına gelmez. Ticaret ünvanınızı, firma isminizi veya kendi isminizi MARKA olarak kullanabilmek için tescil ettirmeniz ve koruma altına almanız gerekir. 

Marka Tescili aynı zamanda sunduğunuz mal ve/veya hizmetleri ayırt edici kılan bir yöntemdir. Ticaret ünvanı ile beraber, satışa sunduğunuz mal ve/veya hizmetler için ayrı ve birbirinden farklı alt markalara da sahip olabilirsiniz. Bu şekilde ürün veya hizmet yelpazenizi bütünüyle koruma altına alma fırsatını yakalarsınız.

Şahıs firmaları için de aynı durum geçerlidir. İster kendi isminizi, ister farklı bir ünvanı kullanıyor olun; bu ismi hem MARKA olarak kullanabilmek hem de KORUMA altına almak için tescil ettirmeniz son derece önemlidir.

TASARIM TESCİL BAŞVURUSU

Tasarım tescili, yeni olan ve ayırt edici bir özelliği bulunan tasarımların kullanım hakkının tasarım sahibine ait olabilmesi için yapılır. Tasarımların genel görünüşleri, çizgileri, renk ve doku gibi özellikleri; ayırt edici niteliği sağlayacak olan unsurlardır.

Özellikle rekabetin yoğun olduğu sektörlerde, tasarımların haklarının korunması ve başkaları tarafından taklit edilerek kullanılmasının önüne geçilmesi ancak tasarım tescil başvurusu ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle, tasarımların kullanılmaya başlamadan önce tescil edilmesi, tasarım sahibi kişi ya da firmanın tasarım ile ilgili hak iddia edebilmesi adına büyük önem taşımaktadır.

Tasarım tescil başvurusu, tasarımın görünümünü yansıtan fotoğraf, grafik, çizim veya benzeri görsel unsurlar kullanılarak yapılır. Koruma talep edilen tüm unsurların görünür olabilmesi için, ürünü önden, arkadan veya farklı açılardan gösteren fotoğraf ya da çizimler sunulabilir. Başvuruda sunulacak her görsel ayrı olarak ücretlendirilir.

Tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tasarımın ayırt edici özelliklerinin değerlendirilmesi ve başvuru dosyasının teknik açıdan uygunluğunun kontrol edilmesi adına bir ön inceleme yapılır. Kurumun incelemesi sonucu, uygun bulunan başvurular resmi tasarım bülteninde yayıma çıkar ve 3 ay boyunca yayımda kalır. Yayım süresi sona erdiğinde, Tasarım Tescil Belgesi düzenlenerek tarafımıza iletilir.

DİĞER İŞLEMLER

Marka ile ilgili başlıca hizmetler haricinde, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU nezdinde ihtiyaç duyulan her türlü işlem için ofisimiz sizlere yardımcı olmakta ve danışmanlık sunmaktadır. Bilgi almak ve uzmanlarımıza danışmak için lütfen bizimle irtibat kurunuz.